Bingsa steinbrudd (utvidelse) i Ålesund kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Veidekke Industri AS. 

Søknaden gjelder utvidelse av driftskonsesjon etter mineralloven tildelt i vedtak av 2. desember 2016, ref. 14/01118-37. Veidekke Industri AS med orgnr. 913536770 søker utvidelse av steinbruddet mot sørøst med uttak av masser på del av gårds- og bruksnr. 34/3, 34/4 og 34/130 i Ålesund kommune.

Det omsøkte området er på lag 28 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 11. Det er anslått samlet årlig uttak av fast fjell på om lag 148 148 m3 og totalt uttak på om lag 5 090 697 m3. 

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for «Hoveland – Alvik. Endring for utvidelse av Bingsa masseuttak» med planid.: 2017003987, vedtatt 7. mai 2020.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. desember 2022