Bingsa i Ålesund kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Bingsa/knuseverket er lokalisert på gnr./bnr. 33/2, 34/3, 34/4 og 34/130 i Ålesund kommune. Det regulerte arealet er oppgitt å være 248 dekar, mens selve uttaksområdet er oppgitt å være 120 dekar.

Det oppgis at det skal tas ut totalt 2 400 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er 170 000 m3. Søker oppgir at forekomsten består av gneis/granitt, og at bergarten brukes til asfalttilslag og fundament til vei og anlegg.

Det oppgis i søknaden at området i kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak og avfallsbehandling. Området er i reguleringsplan Hovdeland – Alvika vedtatt 01.03.95 regulert til steinbrudd(SP5 og SP6), steinbrudd/pukkverk(SP4) samt deponi og behandlingsanlegg(SP2).

Søknaden legges herved ut på høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 28. April 2016