Bergsbu - Steinbekken i Ringsaker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Pihl AS.

Søknaden gjelder Bergsbu - Steinbekken på gbnr. 527/1 i Ringsaker kommune. Omsøkt område er om lag 51 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og gjenstående volum på om lag 259 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 7. desember 2017