Bergsbotn masseuttak i Berg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Akvafarm AS.

Akvafarm AS (org.nr 957 175 708) har søkt om driftskonsesjon for Bergsbotn masseuttak. Området utgjør 47 dekar, og vedlagt kart viser omsøkt konsesjonsområde. Uttaksområdet ligger innerst i Bergsbotn, nord for RV 862, og området er regulert til «Steinbrudd og masseuttak» i henhold til reguleringsplanen for området (Detaljregulering for masseuttak og industriområde Bergsbotn, vedtatt 3.9.2015). Reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er vedlagt høringsbrevet. Uttaksområdet har bratte skråninger, og deler av konsesjonsområdet er omfattet av hensynssone ras- og skredfare i reguleringsplanen.

Det har tidligere vært uttak av masser i området. Søker oppgir at totalt uttaksvolum er beregnet til 50 000 m3 løsmasse. Massene som skal tas ut, består i hovedsak av elveavsetning/morene/rasmasse og er en blanding av sand, grus, stein og større blokker.

Uttatt masse skal primært benyttes som fyllmasser til to utbyggingsprosjekter (som ligger i nærheten av uttaket). Uttakets varighet er estimert til ca. 5 år, men det er opplyst at dette vil være avhengig av utbyggingstakten til de to utbyggingsprosjektene. Akvafarm AS vil benytte innleid entreprenør til driften av uttaket. Driftsplan med kartvedlegg og et utvalg av søknadsdokumentasjonen er vedlagt høringsbrevet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 11. April 2017