Bergheim grustak (Geiterygg) i Nes kommune i Buskerud - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesbyen Pukk & Betong AS.

Nesbyen Pukk & Betong AS søker om driftskonsesjon for Bergheim grustak (Geitrygg) i Nes kommune i Buskerud (gnr./bnr. 101/1, 1007/1 og 101/18). Omsøkt konsesjonsområde svarer til område avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel og utgjør et areal på 62 dekar, se side 4 og 5 i høringsvedlegget. Tiltakshaver opplyser om et årlig uttak på ca. 20 000 m3 og et samlet total uttak på 95 000 m3. Uttakstakten kan imidlertid variere som følge av etterspørsel.

Bergheim grustak er en breelvavsetning og består av forskjellige størrelser, fra fin sand til stein. Råstoffene skal anvendes til lokale bygg- og anleggsformål.

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 26. juni 2018, avsatt til område for råstoffutvinning. Det følger av planbestemmelsene til kommuneplanens at uttak av råstoff ikke skal skje før det foreligger reguleringsplan. Tiltakshaver og grunneier har nylig forelagt Nes kommune forslag til regulering av Bergheim grustak. DMF bemerker at reguleringsplanprosessen foregår uavhengig av konsesjonsbehandlingen.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. februar 2019