Berge Naturstein i Fusa kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven fra Jon A. Berge.

Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 36 dekar og er lokalisert på eiendommen gbnr. 25/1. Kart på side 14 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i detaljreguleringsplan vedtatt 15. desember 2017 (Plan-ID 1241_201606).

Bergarten som skal utvinnes består hovedsakelig av kvarts-diorittisk til diorittisk gneis. Utvunnet masse skal benyttes som murstein og byggeråstoff til bruk ved private og offentlige byggeprosjekt. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 430 000 m3 og et årlig uttak på rundt 10 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 12. April 2019