Bergan grustak i Røros kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Asbjørn Eidet.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av grus på gbnr. 10/1 i Røros kommune. Areal er oppgitt til å være ca. 42 daa. Total uttaksvolum er angitt til å være ca. 295 000 m3 masse, mens forventet årlig uttaksvolum er oppgitt til å være ca. 5 000 m3 masse. Det er lagt opp til drift i to etapper. Produktet brukes hovedsakelig til produksjon av betong, men også til vegformål og som tilslag i asfalt.

Det foreligger en reguleringsplan for uttaket, «Bergan grustak», vedtatt 31. mai 2006. Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser ligger ved høringsdokumentene.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 4. desember 2018