Berg steinbrudd i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Maskin og Anlegg AS.

Berg steinbrudd er lokalisert på gnr./bnr. 57/10 i Målselv kommune. Totalt omsøkt område er ca. 35 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 22. juni 2016 regulert til område for steinbrudd og massetak (Plan-ID 1924 201 5003). Tiltakshaver opplyser at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell, som knuses til pukk og steinmaterialer. Råstoffene skal blant annet benyttes til vegbygging og bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 25 000 m3 og ett totaluttak på 350 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 13. desember 2017