Beisfjord massetak/Høgbakkan i Narvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Søknaden gjelder Beisfjord masseuttak /Høgbakkan på gnr./bnr. 44/45 i Narvik kommune. Omsøkt område er om lag 25 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak.

Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av sand, samt noe grus og blokkstein, som blant annet skal benyttes til betongproduksjon. Anslått årlig uttak er ca. 12 000 m3. Totalvolum for uttaksvirksomheten er ca 96 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. november 2020