Beinskinnfjellet steinbrudd i Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra North Sea Stone Industry AS.

Søknaden gjelder Beinskinnfjellet steinbrudd på del av gnr/bnr 93/2 og 92/1 i Hå kommune. Omsøkt område er om lag 227 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 650 000 m3. Området er i reguleringsplan 1049 og 1065 regulert til steinbrudd, landbruksområde og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. september 2021