Bassebo natursteinsbrudd i Porsgrunn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad fra Granite Stein AS om uttak av larvikitt i Bassebo i Porsgrunn kommune etter § 43 i mineralloven. Uttaksområdet ligger øst for Fv 60 Mørjerødveien som kobler seg på gamle E18 i nord, og Fv 302 Brunlanesveien ved Helgeroa i sør. Reguleringsplanen for omsøkt område ble vedtatt av Porsgrunn kommunestyre 13.06.2013. Størrelsen på selve uttaksområdet er ca. 118 dekar og totalt uttaksvolum er oppgitt til ca. 2 mill m3.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser sendes innen 10. august 2015.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim.
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 10. august 2015