Barntjernmoen i Ullensaker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Peab Asfalt Norge AS.

Det er planlagt uttak av grusmasser (breelvavsetninger) til bruk som tilslag til asfalt og betong, samt til bruk i utbyggingsområder, veger og grøntområder.

Uttaket er planlagt innenfor gbnr. 202/1, rett nord for Jessheim i Ullensaker kommune. Hoveddelen av det omsøkte konsesjonsområdet er regulert til masseuttak, den østlige avgrensningen av området parallelt med jernbanen er regulert til industri/lager. Konsesjonsområdet dekker et areal på 322 dekar. Forventet årlig uttak beregnes til 220 000 m3, og det totale uttaksvolumet er oppgitt til 3 250 000 m3. konsesjonsarealet avgrenses av jernbanen (Hovedbanen) i øst og Bonntjernsvegen i nordvest. Nord for masseuttaket ligger et naturvernområde og en trelastbedrift. Helt sør for området er det skogområder, mens området i vest er framtidige uttaksområder og eksisterende næringsområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. januar 2018