Balhald steinbrudd i Verdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Tverås Maskin & Transport AS.

Balhald er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 271/1 i Verdal kommune. Balhald steinbrudd er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 7 med navn «Gasken Laante/Feren reinbeitedistrikt». Det omsøkte området er om lag 82 dekar og fremgår av kart på side 28 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd i reguleringsplan datert 26.04.2000 med plan-ID 1999008 og navn «Balhald Steinbrudd». Det er oppgitt at forekomsten består av knust fjellforekomst av mafisk bergart som hovedsakelig vil benyttes til vegformål og asfaltproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på om lag 80.000 m3 og et totalt uttak på 1.670.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. februar 2018