Aurvoll uttak i Sande kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aurvoll og Furesund.

Aurvoll og Furesund AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Aurvoll uttak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 20/1 i Sande kommune i Møre og Romsdal. Omsøkt område er ca. 15 daa. Ifølge tiltakshaver er det samlede uttaksvolumet innenfor omsøkt område ca. 110 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 10 000 – 15 000 m3. Uttaksmengden vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver skal forekomsten hovedsakelig benyttes til produksjon av pukk og grus. Tiltakshaver beskriver at fjellet også kan benyttes til uttak av naturstein og plastringsstein.

Området er i kommuneplanen regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Tiltakshaver opplyser også at det er fattet vedtak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven i utvalgsak 101/18 vedtatt den 17. oktober 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. november 2019