Auma fjellbrudd i Tynset kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra S. Lillestrøm AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på eiendommene gbnr. 124/15 og 30 og gbnr. 128/31 i Tynset kommune. Forslag til konsesjonsområde fremgår av kart som er lagt ved høringsdokumentene.

Planlagt årlig uttaksvolum er angitt til 10 000 til 15 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er angitt til 1 310 000 m3. Dette gir en antatt levetid på uttaket på ca. 105 år. Årlig uttaksvolum og uttakets levetid vil imidlertid variere etter etterspørselen i markedet. Massene fra uttaket brukes til plastringstein og pukk/grusproduksjon.

Uttaket er omfattet av reguleringsplan «Auma fjellbrudd», plan-ID 201504, vedtatt 28. august 2018 og er regulert til steinbrudd/masseuttak.  Etter endt uttak skal området tilbakeføres til LNF.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. desember 2019