Auestad uttak i Gjesdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Stangeland Maskin AS.

Søknadsområdet på Auestad er lokalisert på gbnr. 29/2 i Gjesdal kommune. Det omsøkte området er om lag 45 dekar og fremgår av vedlagt kart. Omsøkt område er regulert i reguleringsplan for Auestad masseuttak, datert 06.02.2006. Det er oppgitt at forekomsten består av både fjell og løsmasser. Det er estimert et årlig uttak på om lag 50 000 m3 og et totalt uttak på 300 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 18. April 2017