Åsliane steinbrot i Suldal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallovea § 43 frå Gullingen Utviklingsselskap AS.

Gullingen Utviklingsselskap AS søker om driftskonsesjon for Åsliane steinbrot. Steinbrotet ligg på gbnr. 4/2 i Suldal kommune. Området er oppgitt til ca. 4 daa. Samla uttaksvolum er oppgitt til ca. 26 000 samla uttaksvolum er oppgitt til ca. 26 000 m3 masse, mens planlagt årleg uttaksvolum er oppgitt til mellom 1 000 og 8 000 m3 masse. Dette vil kunne forandre seg med situasjonen i marknaden og etterspørselen.

Massane skal nyttes til utbygging av Åsliane hyttefelt. For en nærare beskriving av det planlagde driftsopplegget vises til vedlagte driftsplan.

Området er i reguleringsplan «Detaljregulering Åsliane», PlanID 201702, regulert til masseuttak og friluftsområde.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. oktober 2019