Åros i Røyken kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Franzefoss Pukk AS.

Åros er lokalisert på gnr./bnr. 55/129 og gnr./bnr. 55/42 i Røyken kommune. Totalt omsøkt område er 59 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 14. februar 1996, revidert 12. september 1997, regulert til område for steinbrudd og masseuttak (Plan-ID 62760006A). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til bygg- og veiformål. Det er estimert et årlig uttak på 20 000 m3 og et totaluttak på omkring 630 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. januar 2018