Arnafjord sandtak i Vik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43.

Omsøkt område, Arnafjord sandtak, er lokalisert på gnr./bnr. 64/5 i Vik kommune. Totalt omsøkt område er 61 dekar og fremgår av kart på side 4 i høyringsvedlegget. Området er i kommuneplanen sin arealdel, vedteke 27. mars 2012, avsett til område for råstoffutvinning. Det er oppgjeve i søknaden at drifta i vil omfatta uttak av sand. Tiltakhavar opplyser at råstoffa blant anna skal verta nytta til støyping. Det er estimert eit årleg uttak på 5000 – 7000 m3 og eit totaluttak (frå år 1978) på 900 000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. juni 2017