Arna Steinknuseverk i Bergen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra NCC Industry AS.

Arna Steinknuseverk ligger i Liafjellet like nord for E 16 i Ytre Arna.

Søknaden om driftskonsesjon er innsendt til behandling hos DMF før reguleringsplanen for Arna Steinknuseverk var ferdigbehandlet. Vi gjør derfor oppmerksom på at reguleringsplanen for steinknuseverket i ettertid er vedtatt av Bergen bystyre 21.06.2017.

Søknaden gjelder videre drift av eksisterende dagbrudd fra kote 140 ned til kote 95 og etablering av et større underjordsanlegg under bruddet. Vedlagte driftsplan gjelder driften av dagbruddet. En detaljert driftsplan for underjordsanlegget vil bli utarbeidet når godkjent reguleringsplan og driftskonsesjon foreligger.

Dagbruddet dekker et areal på ca. 100 dekar med en uttaksreserve på ca. 3,5 mill. m3. fast fjell. Underjordsanlegget omfatter et areal på ca. 608 dekar med en uttaksreserve på ca. 12 mill. m3 fast fjell. Omsøkt område går frem av kart på side 4 i vedlegget til høring.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 4. desember 2017