Andestad steinbrudd i Sykkylven kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Andestad steinbrudd i Sykkylven kommune. Søker er Dags Maskin AS.

Steinbruddet ligger like ved og nord for Andestadvatnet ca. 4,7 km nordøst for Sykkylven sentrum. Omsøkt areal er ca. 110 dekar og er avsatt til område for råstoffutvinning i kommuneplanen for vedtatt av Sykkylven kommunestyre 27.05.2013.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. november 2015