Andershågen i Steigen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rist Maskin AS.

Rist Maskin AS søker om driftskonsesjon for Andershågen i Steigen kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 4 og 5 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 22/24. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i vedtak av 2. oktober 2007 regulert til masseuttak (Plan-ID 2007002).

Bergarten som skal utvinnes består i hovedsak av glimmskifer/glimmergneis. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten ca. 202 591 m3 og årlig uttak er beregnet til rundt 15 000 m3. DMF bemerker at årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. november 2019