Åndalen pukkverk i Gjøvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Søknaden gjelder Åndalen pukkverk på deler av gbnr. 45/1, 45/8, 45/30 og 46/1 i Gjøvik kommune. Omsøkt område er om lag 200 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 100 000 m3 og et total uttak på om lag 5 100 000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak. Det er igangsatt arbeid med ny detaljreguleringsplan for Åndalen pukkverk. Forslag til plankart og planbestemmelser er lagt ved høringsvedlegget. DMF har ved fastsettelsen av konsesjonsområdet tatt utgangspunkt i forslag til plankart.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. november 2017