Amsrud massetak i Gjøvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra AS Maskinservice.

AS Maskinservice søker om driftskonsesjon for Amsrud masseuttak i Gjøvik kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 118 dekar, som angitt på side 14 og 15 i høringsdokumentene, og er lokalisert på gnr./bnr. 49/4 og gnr./bnr. 49/5 i Gjøvik kommune. Området er i vedtak av 26. juni 2019 regulert til område for råstoffutvinning/masseuttak (Plan-ID 05020384). Etter avsluttet drift skal området tilbakeføres til landbruksformål og settes i stand i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Bergarten som skal utvinnes består i hovedsak av gneis og granitt. Tiltakshaver opplyser at råstoffene er godt egnet til asfalt og tekniske masser til infrastruktur-, bygge- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 1 990 000 m3 og et årlig uttak på rundt 90 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 18. november 2019