Åmland i Lillesand kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ronny Olsen Skiferindustri.

Ronny Olsen Skiferindustri (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for Åmland i Lillesand kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 5 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 90/17,49,52. Kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i detaljreguleringsplan regulert til område for steinbrudd og masseuttak (Plan-ID 0926_2005001250).

Forekomsten som skal utvinnes består av en skifer-bergart hvor det produseres stein til murer, plater til belegg og trapper både til utendørs og innendørsbruk. Det produseres også spesialprodukter som heller til tykke bordplater m.m. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er 40 000 m3 og et årlig uttak på rundt 600 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 27. februar 2020