Åmbø i Ørsta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Flatnes Maskin AS

Tiltaket ligg på Åmbø i Ørsta kommune, gbnr. 32/2 og 5. Uttaket og deponiet dekkjer eit areal på ca 103 daa. Dette inneheld eit volum på ca. 268 000 m3, med angitt uttak på 10 000m3 pr. år.

Arealet er regulert i Detaljreguleringsplan for massetak/deponi Åmbø, i kraft frå 19.03.2015.

Saka er lagt ut til høyring. Høyringsdokumenta finn du i menyen til høgre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 1. desember 2015