Altermark i Rana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Alterskjær Transport AS.

Altermark er lokalisert på gnr./bnr. 140/2 i Rana kommune. Søker oppgir at forekomsten ligger i en breavsetning med god kornfordeling, og at ressursene i all hovedsak vil bli brukt til betongtilslag. Arealet er på ca. 96 dekar. Anslått totalvolum for uttaket er 650 000 m3 og antatt årlig uttak er 30 000 m3.

Området er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. august 2016