Åkrestrømmen grustak i Rendalen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Fjellpukk AS.

Åkrestrømmen grustak er lokalisert på gnr./bnr. 10/7 i Rendalen kommune. Omsøkt areal er på ca. 108 dekar. Forekomsten er en grusforekomst og søker oppgir at den er godt egnet og brukes til asfalt, betong og bygg/anlegg. Anslått totalvolum for uttaket er 500 000 m3. Anslått årlig uttak oppgis å kunne variere fra ca. 10 000 m3 til opp mot 20 000 – 40 0000 m3.

Området er i reguleringsplan for Åkrestrømmen grustak Planid R43 i Rendalen kommune vedtatt 26.05.2011 regulert til massetak(grustak).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. september 2016