Adjetjohka grustak i Kautokeino kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Adjetjohka grustak er lokalisert på gbr. 3 bnr. 1 i Kautokeino kommune, ca. 9 km syd-vest for Kautokeino sentrum. Totalt omsøkt område er 75 dekar og fremgår av vedlagt kart over konsesjonsområde (lilla i høringsvedlegget). Omsøkt område er i vedtak av 30. juni 2005 regulert til masseuttak. Arealet rundt massetaket er regulert til parkbelte, og en mindre del til kulturminneområde. Det oppgis i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av stein, grus og sand. Videre opplyses det at massene skal knuses og benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 5- 10 000 m3 og et totaluttak på 510 000 m3. DMF gjør oppmerksom på at det oppgitt feil volum på totaluttak i søknadsskjema.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. mai 2017