Aae grustak i Hemne kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra SL Maskin AS.

SL Maskin AS søker om driftskonsesjon for Aae grustak i Hemne kommune. Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 47/5, gnr./bnr. 47/1-2 og gnr./bnr. 47/4-5. Kart på side 88 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i reguleringsplan, vedtatt 20. september 2016, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Forekomsten som skal utvinnes består av sand, grus og stein. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale byggeformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 75 000 m3 og et årlig uttak på rundt 5000 – 15 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. desember 2019