96-høyden massetak i Sør-Varanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lemminkäinen Norge AS.

Søknaden gjelder 96-høyden massetak på gnr. bnr. fnr. 19/1/36 og gnr. bnr. 9/1 i Sør-Varanger kommune. Omsøkt område er om lag 50 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 2000 m3 og et total uttak på om lag 500 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i «96-høyden i Pasvik», datert 22. februar 2000.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. august 2017