Driftsplanveiledere

Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. I særlige tilfeller kan DMF også kreve driftsplan for meldepliktige uttak.

Driftsplanen skal være drivers redskap for planlegging og gjennomføring av driften. I driftsplanen skal det være beskrevet hvordan uttaket skal foregå, hvordan uttaksområdet skal avsluttes og istandsettes og hvilke sikringstiltak som skal gjennomføres i driftsperioden og etter avsluttet drift. Driftsplanen vil også danne grunnlag for DMF sitt tilsyn med driften.

Grensene for masseuttaket er definert i en eventuell reguleringsplan og driftsplanen.

Dersom driften avviker i vesentlig grad fra beskrivelsene i driftsplanen, skal tiltakshaver sende oppdatert driftsplan til DMF for godkjenning.

Det ble i april 2021 publisert to nye driftsplanveiledere som gir informasjon om hvilke krav som stilles til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer; en for uttak fra fast fjell og en for uttak av løsmasser. Dokumentasjonskravene vil variere avhengig av uttakets størrelse og kompleksitet.

De to nye veilederne erstatter den tidligere driftsplanveilederen m/tilhørende sjekkliste. Alle driftsplaner som sendes til DMF etter 1. juli 2021, skal være utarbeidet i tråd med ny veileder.