DMFs ansvar - miljø og sikring

DMF har ansvar for sikring og reduksjon av miljøkonsekvenser av avrenning fra gamle gruver som er hjemfalt til staten, på områder hvor Nærings- og fiskeridepartementet har et eier- eller forvaltningsansvar.

Sikring

DMF har som en av sine oppgaver ansvaret for å gjennomføre sikringstiltak etter nedlagt drift på statens mineraler, der virksomheten er avsluttet og driver ikke lenger finnes.

Redusere miljøkonsekvenser av avrenning fra gamle gruver

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) påtok seg ansvaret for nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler etter hjemfall fra 1988. DMF gjennomfører tiltak på vegne av NFD etter samråd med og etter pålegg fra forurensningsmyndighet, Miljødirektoratet. DMF gjennomfører også kartlegging og undersøkelser av avrenning fra nedlagte gruveområder og utfører kontroll av gjennomførte tiltak.