Utvinningsrett i Finnmark - Arctic Minerals AB

Rettigheter i Finnmark vist i DMFs kartløsning
I vedtak datert 19.12.2018 tildelte Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) utvinningsrett til statens mineraler i Biddjovagge i Kautokeino kommune til Arctic Minerals AB.

Generelt om utvinningsrett i Finnmark

Den som har en undersøkelsesrett til statens mineraler (metaller) med best prioritet har rett til å søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.

Som hovedregel kan utvinner ta ut og nyttegjøre seg alle forekomster av statens mineraler i utvinningsområdet. Uttak av masser på mer enn 10 000 m3 krever imidlertid driftskonsesjon (mineralloven § 43).

I Finnmark gir ikke utvinningsretten rett til uttak og nyttegjøring etter mineralloven § 32 før DMF har gitt særskilt tillatelse til det, j.f. mineralloven § 17. Ved vurderingen skal hensynet til samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv vektlegges.

Ved behandlingen av søknad om særskilt tillatelse skal DMF gi grunneieren, Sametinget, kommunen, fylkesmannen og distriktsstyret for reindriften anledning til å uttale seg.

Arctic Minerals ABs utvinningsrett i Biddjovagge, Kautokeino kommune

Arctic Minerals AB har hatt undersøkelsesretter i området i 10 år, og har etter søknad fått tildelt fire utvinningsretter. I vedtaket om tildeling av utvinningsrett av 19.12.2018, har DMF tatt stilling til om det er sannsynliggjort at det finnes en forekomst av statens mineraler i undersøkelsesområdet med en rikholdighet, størrelse og beskaffenhet som gjør at den kan antas å være drivverdig, eller kan bli drivverdig innen rimelig tid. En utvinningsrett gir utvinner mulighet til å søke driftskonsesjon etter mineralloven § 43. Utvinningsrett er en forutsetning for søknad og tildeling av konsesjon. Bestemmelsene i § 17 andre til sjette ledd gjelder også ved behandling av søknader om driftskonsesjon i Finnmark.

Per i dag er det verken søkt eller gitt «særskilt tillatelse» til utvinningsarbeider for Arctic Minerals ABs utvinningsretter i Finnmark.

Forholdet til annet lovverk

Utvinning av mineraler kan bare utøves innenfor de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning. En utvinningsrett etter mineralloven erstatter ikke tillatelser etter annet lovverk (mineralloven § 5), for eksempel nødvendige tillatelser fra kommunen etter plan og bygningsloven. Slike tillatelser må utvinner selv innhente. Det er kommunen i kraft å være planmyndighet som avgjør om et område skal avsettes til mineralvirksomhet eller til andre formål. Kommunen er også ansvarlig myndighet for gjennomføring av konsekvensutredninger.