Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve (september 2010) Foto: Alf Viktor Larsen
Øst-Finnmark tingrett har 18.11.2015 truffet kjennelse om konkursåpning for Sydvaranger Gruve AS. I kjølvannet av konkursen har det vært spørsmål omkring driften i Sydvaranger Gruve og Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) sin rolle i saken.

Ansvar og roller

Det er tiltakshavers plikt å drive etter gjeldende lover og regler.  I dette tilfellet er konsesjon gitt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) etter Industrikonsesjonsloven. Konsesjon med vilkår ble gitt 8. april 2008. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er tilsynsmyndighet og har ansvar for å påse at driften er i henhold til gjeldende konsesjonsbetingelser.

Driftsplan

Ett av vilkårene i konsesjonen er at det skal utarbeides en plan for driften før arbeidene igangsettes (driftsplan). Driftsplanen skal være godkjent av Bergvesenet (nå DMF) og skal ikke fravikes i vesentlig grad uten godkjenning fra Bergvesenet.

Driftsplan ble utarbeidet i 2009, og godkjent av DMF i 2010.

Driftsplanen ble endret internt i Sydvaranger Gruve (SVG) i 2011, og godkjent av selskapets styre. Driftsplanen ble ikke sendt til DMF for godkjenning. At ny plan var utarbeidet ble skriftlig bekreftet av SVG overfor DMF i april 2014. I den nye driftsplanen fremgår det at gråbergsbrytingen var utsatt til 2014.

Tilsyn

DMF har hatt en løpende oppfølging av SVG over tid. Etter utglidning av Storsleppa i september 2013, gjennomførte DMF en tilsynsbefaring. Denne hendelsen førte til at store malmmengder ble utilgjengelig i den sentrale delen av Bjørnevann-forekomsten, og en vesentlig del av malmuttaket ble flyttet til den sydlige delen av konsesjonsområdet.

Det ble sist gjennomført et tilsyn i mars 2015 med påfølgende oppfølging.  Selskapet fikk i etterkant av dette blant annet pålegg om å utarbeide en ny langsiktig driftsplan med frist 15.11.2015. Det ble lagt vekt på at ny driftsplan også skulle ivareta infrastrukturen og adkomsten til underjordsgruven for å sikre fremtidig tilgang til ressursen. 

DMF gjennomførte et oppfølgende tilsyn i september 2015 for å påse at SVG fulgte opp påleggene. DMF har mottatt tilbakemelding på flere av vedtakene innen fristene. Ny, langsiktig driftsplan ble ikke mottatt før det ble truffet kjennelse om konkursåpning for SVG.

Sanksjoner

Det følger av konsesjonsvilkårene til Sydvaranger Gruve AS at bergverksdriften skal skje på en bergmessig måte og overensstemmende med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Et brudd på konsesjonsvilkårene vurderes av DMF som alvorlig. DMF praktiserer normalt å gi pålegg slik at tiltakshaver har mulighet til å rette opp forholdet i første omgang. Dersom dette ikke skjer, vurderes iverksettelse av andre, strengere sanksjoner.  DMF har flere sanksjonsmuligheter etter mineralloven:

  • pålegg om retting av forholdet
  • iverksette retting for drivers regning, endre eller tilbakekalle tillatelse
  • tvangsmulkt
  • overtredelsesgebyr
  • midlertidig stans eller stans av drift

DMFs samfunnsoppdrag

DMF er statens fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge og på Svalbard. DMF skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. DMF skal sørge for at mineralvirksomhet skjer ut fra en avveining av flere kryssende samfunnshensyn, herunder annen næringsvirksomhet, miljø og kulturminneverdier. DMF skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet.