Søknad om driftskonsesjon for Engebøprosjektet er lagt ut til høring

Nordic Rutile AS søker om driftskonsesjon etter mineralloven for dagbruddsdrift og underjordsdrift på forekomst av rutil og granat i Naustdal kommune. Søknaden er nå lagt ut til høring.

Høring gjennomføres i henhold til forvaltningsloven for at saken skal bli best mulig belyst. Høringsbrev er sendt til offentlige myndigheter og direkte berørte parter.

Forekomsten er lokalisert på Engebøfjellet og består av bergarten eklogitt, som inneholder mineralene rutil og granat.

Nordic Rutile AS planlegger dagbruddsdrift de første 15-20 årene, for deretter å gå over til drift under jord. Gråberget fra dagbruddet skal deponeres på land, mens restmaterialer fra oppredningsverket vil bli deponert innenfor regulert sjødeponiområde i Førdefjorden.

Miljødirektoratet har gitt tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, herunder tillatelse til deponering.

Det foreligger reguleringsplan for området, og ny reguleringsplan er under utarbeidelse.

Høringsfristen er 15. september 2019.

Høringssaken og -dokumenter er tilgjengelig her.