Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll

Riksrevisjonen la frem sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 for Stortinget 14. november. Rapportens del II presenterer revisjonsresultatene for de enkelte departementene med underliggende virksomheter.

Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og har vesentlige merknader for «betydelig etterslep for behandling av konsesjonssøknader og få stedlige driftstilsyn med mineralnæringen».

I rapporten anbefaler Riksrevisjonen at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

  • følger opp at DMF ivaretar oppgavene med konsesjonsbehandling og tilsynsvirksomhet i henhold til minerallovens krav
  • vurderer som DMF har tilstrekkelige rammevilkår for å kunne ivareta minerallovens krav

I DMF er vi ikke overrasket over funnene som kommer frem i Riksrevisjonens rapport.

Vi er enig i statsrådens og departementets vurdering i rapporten, om at innføringen av mineralloven ikke var godt nok forberedt og at DMF ikke hadde tilstrekkelig faglig kapasitet og administrative ressurser for å håndtere alle oppgavene.

DMF har fått økte bevilgninger de siste årene. Det har gitt oss mulighet til å styrke kapasiteten og kompetansen i organisasjonen. Vi arbeider også systematisk med å utviklet gode digitale systemer og arbeidsprosesser. Vi har i dag bedre oversikt over mineralnæringen enn tidligere og vi kan vise til en sterk produktivitetsøkning. Likevel har vi en lang saksbehandlingskø som medfører at vi må nedprioritere andre viktig oppgaver. Mineralnæringen har et stort potensiale for økt verdiskaping og det er viktig at forvaltningen er rustet for å ivareta alle oppgavene på en forsvarlig måte.

En videre styrking av DMF er derfor helt nødvendig, som statsråden også kommenterer i rapporten.