Rapporteringsplikt ved undersøkelse av statens mineraler

Undersøker skal sende inn undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriale til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) når undersøkelsene er ferdige og senest seks måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt, jf. forskrift til mineralloven § 1-4.

Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene ettersom det som er innsamlet ofte kan gjenbrukes flere ganger. Det er derfor viktig at rapporten tilfredsstiller kravene og at det som sendes inn inneholder alle data og nødvendig informasjon for å muliggjøre fremtidig bruk.

DMF får ofte spørsmål fra rettighetshaverne rundt dette temaet. Vi har derfor laget et forslag til hvordan en sluttrapport kan struktureres.