Driftskonsesjon til Nordic Rutile AS for Engebøprosjektet i Sunnfjord kommune

DMF har den 17.06.2020 tildelt driftskonsesjon etter mineralloven med vilkår til Nordic Rutile AS for Engebøprosjektet.

Konsesjon er tildelt etter en helhetlig vurdering av flere hensyn. Det skal utvinnes mineraler som inngår som viktige bestanddeler til en rekke formål. Tiltaket anses å ha stor samfunnsmessig betydning gjennom verdiskaping og næringsutvikling. Tilgjengelige ressurser gir grunnlag for drift i mange år. Det legges vekt på at prosjektet tar sikte på å utnytte så mye som mulig av forekomsten.

DMF mottok søknad om driftskonsesjon fra Nordic Rutile AS for Engebøprosjektet 1. februar 2019. Søknaden ble sendt på offentlig høring 7. august 2019.

Nordic Rutile AS skal utvinne titanrik eklogitt for produksjon av mineralkonsentrater av rutil og granat. Planene for drift er langsiktige. Utvinningen skal foregå ved dagbruddsdrift i prosjektets første fase, med gradvis overgang til drift under jord fra 14. til 19. driftsår.

Konsesjonsområdet er innenfor området som er regulert til råstoffutvinning i henhold til plan- og bygningsloven. Nordic Rutile AS har allerede tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (utslippstillatelse).

Det er en klagefrist på 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Hvis du ønsker å lese mer om DMFs vurderinger, konsesjonen og vilkårene, se vedtaksbrevet som ligger tilgjengelig i menyen til høyre.