Aktsomhetskart er publisert

DMF har publisert et nytt kart som viser områder med gruveåpninger til dagen.

Kartet er å finne her. Når du åpner kartet aktiverer du «aktsomhetskart» fra menyen (grønn pil) helt øverst til venstre.

Ansvarsforhold

Mineralloven skiller mellom statens og grunneiers mineraler (tidligere mutbare og ikke mutbare mineraler), og omfatter alle typer faste mineralråstoffer i Fastlands-Norge.

Hovedregel

I utgangspunktet er det driver/utvinner (rettighetshaver) som har sikringsplikten for de åpningene han etablerer i forbindelse med sin utvinningsvirksomhet.  Driver/utvinner skal også sørge for forsvarlig og varig sikring av slike åpninger etter avslutning av driften.

Når uttak er avsluttet og driver ikke lenger finnes

Etter drift på grunneiers mineraler

Grunneier eller rettighetshaver har ansvaret for sikring av åpninger på egen grunn etter drift på grunneiers mineraler.

Etter drift på statens mineraler

For gruvedrift knyttet til statens mineraler har staten, som et ledd i en samfunnsmessig fellesoppgave, påtatt seg å sikre farlige gruveåpninger hvor driften er nedlagt. Dette gjelder enten åpningene ligger på statens eller på privat grunn.

Meld fra hvis du oppdager usikrede eller mangelfullt sikrede åpninger

DMF ønsker melding fra publikum som oppdager usikrede gruveåpninger og defekte sikringer. Det gjelder for gamle, nedlagte gruver etter drift på statens mineraler (metallgruver), der driver ikke lenger finnes. I områder der det fortsatt er drift, har tiltakshaver/driver ansvar for sikring. Bruk dette skjemaet for melding.